něco z historie

15.03.2013 12:49

První zpráva o projevení zájmu o založení rybářské organizace se objevují v roce 1933 6.července.

Dopis píše p.Stanislav Fetter – správce lanovky v Janských Lázních.dopisem se obrací na Unii rybářských spolků a družstev Praha – Žižkov.

Je to dopis s datem osobní návštěvy na Unii dne 11.7.33.Zde je potřeba dohodnout okolnosti za jakých je možné ustanovit (založit) spolek rybářů.Dané pozemky a toky jsou majetkem Czernina.Na povodí hospodaří němečtí nájemci.Je třeba majetek vyvlastnit a přidělit rybářskému spolku.Toto vše bylo jednáno v tajnosti.Bylo potřeba předložit stanovy spolku.Proto se urychleně svolal přípravný výbor v hotelu „Kulma“ v Janských Lázních kde se schválili stanovy a název spolku:Rybářský spolek pro povodí řeky Úpy a Labe se sídlem ve Svobodě nad Úpou – Janských Lázních. 2.srpna následuje urgence na Zemský svaz rybářský do Prahy proto, že dochází k převodu majetku Czernin – Morzin pod Správu státních lesů a statků.Spolek zaslal již dříve žádost o pronájem jmenovanou správu.Žádost na pronájem daných toků obsahovala i vymezení pronájmu toků Úpy od pramenů až po most ve Svobodě nad Úpou a tok Labe od pramenů až po Vrchlabí.

Proto,že stanovy spolku byly jednou vráceny Zemským úřadem v Praze (kde se prováděla registrace spolků a stran atd) a lhůta mezi podáním registrace a ustavující valnou hromadou mohla být dle zákona až po 40 – ti dnech byla valná hromada svolána až na 4.11.1933 do nádražní restaurace ve Svobodě nad Úpou na 14.30hodin.Při této příležitosti byli zvoleni následující funkcionáři spolku:

Předseda:   přítel František Novotný  - oficiál ČSD – bytem ve Svobodě nad Úpou – nádraží

I.náměstek : přítel Jan Černý – nájemce Sokolské boudy – bytem Sokolská bouda – Černá Hora

II.náměstek: přítel Adolf Křepelka – lesmistr v.v. - bytem „Myslivna“ Horní Malá Úpa

 

   Jednatel: přítel Stanislav Fetter  - správce lanovky  -  bytem Janské Lázně

    Revizor účtu: přítel Silbernágl – uředník  důch.kontroly Horní Maršov IV  

 

Zajímavé je že výměr na revír byl vystaven už 27.září1933!

Výměr č.j.489.918 ai 1933  č.19A 5900/2ai1933 zaručoval výkon rybářského práva na řece Úpě od pramenu až po most u pošty ve Svobodě nad Úpou a na řeku Labe od pramenu až po Vrchlabí.

O schopnosti vedení spolku svědčí skutečnost,že v polovině měsíce listopadu přišla na Zemský úřad do Prahy žádost o zaregistrování spolku ve Špindlerově Mlýně.

Během války spravovala revír německá lesní správa v Liberci revír pronajala německým občanům Gotštejnovi,Demutovi a Bonschovi.,kteří platili pronájem uvedené správě lesů.

28.května 1945 za přítomnosti předsedy spolku p.Fr.Novotného,Bohuslava Vaněčka za poříční svaz a jednatele Fr.Ponocného došlo k převzetí revíru a předání Rybářskému spolku pro povodí horní Úpy a horního Labe s přítoky se sídlem ve Svobodě nad Úpou.

 

Dle historických materiálu sepsal Leško Vladislav